» Reklamacje

Reklamacje

Reklamacje

Podstawą rozpoczęcia procesu reklamacji jest oficjalne zgłoszenie reklamacyjne skierowane do P.H.U Szron Grzegorz Zieliński

 1. P.H.U. SZRON, zwany dalej „Gwarantem” udziela 12-miesięcznej gwarancji na produkty firmy SZRON, liczonej od daty sprzedaży zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej gwarancji.
 2. W przypadku, w którym odbiór nabytego produktu nie następuje w siedzibie Gwaranta lecz np. produkt jest dostarczany za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący zobowiązuje się do starannego i dokładnego sprawdzenia towaru w obecności kuriera lub kierowcy w chwili jego odbioru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu Kupujący ma obowiązek wypełnić protokół szkody i przesłać go niezwłocznie do Gwaranta, tj. nie później niż w terminie 72 godzin od daty doręczenia przesyłki pod rygorem utraty gwarancji.
 3. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Termin gwarancji biegnie od dnia sprzedaży towaru (za dzień sprzedaży towaru uważa się dzień/datę wystawienia faktury sprzedażowej).
 5. W przypadku wykrycia wady/usterki, braków ilościowych Kupujący ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt Gwarantowi, nie później niż w terminie do 7 dni od ich wykrycia pod rygorem utraty gwarancji. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.szron.eu w zakładce reklamacje lub bezpośrednio w siedzibie firmy.
 6. Podstawą zgłoszenia gwarancyjnego jest załączenie faktury vat lub rachunku oraz karty gwarancyjnej
 7. Gwarant poinformuje Kupującego o stanowisku w sprawie zgłoszenia gwarancyjnego (uznania bądź odrzucenia), w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.
 8. Gwarancja nie obejmuje:
  1. uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania bądź użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi ;
  2. uszkodzeń mechanicznych, elektrycznych, chemicznych i innych nie powstałych z winy Gwaranta, takich jak: o uszkodzenia powstałe podczas transportu;
  3. uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą obsługą urządzenia (nieprawidłowe: podłączenie, użytkowanie, przechowywanie i konserwacja)
  4. uszkodzeń spowodowanych samowolnymi naprawami bądź przeróbkami.
  5. eksploatacji produktu w warunkach znacznego zanieczyszczenia, wysokiej wilgotności lub dużych wahań temperatur, korozji oraz zastosowania niewłaściwej mocy energii elektrycznej, lub działania substancji chemicznych,
  6. rys i uszkodzeń powierzchni z tworzyw sztucznych oraz innych elementów zewnętrznych narażonych na zużycie w ramach zwykłego użytkowania produktu.
  7. uszkodzeń elementów podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu takich jak:
   • uszczelki
   • żarówki
   • wtyczki
   • bezpieczniki
   • zawiasy
   • uchwyty
   • noże
   • tarcze i elementy tnące
   • paski napędowe
   • papier ścierny
   • elementy szklane, plastikowe, aluminiowe, papierowe
   • baterie
   • oprogramowanie
   • itp
 9. Naprawy z tytuły gwarancji są wykonywane w serwisie Gwaranta. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć reklamowany, kompletny produkt wraz z jego akcesoriami, odpowiednio zapakowany i zabezpieczony oraz w czystym stanie (umożliwiającym wykonanie naprawy) do serwisu P.H.U. SZRON wraz z wymaganą dokumentacją. Gwarant nie ponosi kosztów związanych z demontażem i ponownym montażem produktu. Za uszkodzenia/usterki powstałe wskutek nieodpowiedniego zapakowania, uszkodzenia transportowe Gwarant nie ponosi odpowiedzialności.
 10. W przypadku uznania zgłoszenia gwarancyjnego za uzasadnione, Gwarant zobowiązuje się do usunięcia usterek na swój koszt w terminie 14 dni od daty uznania zgłoszenia gwarancyjnego. Termin usunięcia wady może być wydłużony o czas potrzebny na sprowadzenie potrzebnych części zamiennych, niedostępnych w danym terminie na magazynie. W każdym takim przypadku Gwarant powiadomi Kupującego o wydłużeniu terminu naprawy w zawiązku z określoną koniecznością.
 11. W przypadku stwierdzenia braku możliwości naprawy produktu lub nadmiernych kosztów naprawy,Kupującemu przysługuje prawo do wymiany produktu objętego zgłoszeniem gwarancyjnym na nowy,wolny od wad.
 12. Jeżeli wymiana produktu na nowy jest niemożliwa, Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu należności zgodnie z dowodem zakupu, z odliczeniem równowartości za uszkodzone przez Kupującego bądź brakujące elementy.
 13. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad (nową) albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
 14. Naprawa produktów miejscu jego używania może odbyć się wyjątkowo i tylko za wyraźną zgodą Gwaranta wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku naprawy produktu w miejscu używania, Kupujący powinien zapewnić miejsce i warunki do naprawy, w przeciwnym wypadku Gwarant może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej. Uniemożliwienie wykonania naprawy powoduje utratę gwarancji.
 15. W sytuacji gdy produkt objęty zgłoszeniem gwarancyjnym nie zostanie odebrany przez Kupującego w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji od Gwaranta o naprawie produktu i jego gotowości do odbioru, Gwarant wezwie Kupującego do odbioru produktu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie w/w terminu, Gwarant będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie produktu. Opłata ta wynosi 50złotych netto i zostanie powiększona o aktualnie obowiązujący podatek VAT oraz naliczana będzie za każdy dzień opóźnienia w odbiorze produktu. Ryzyko uszkodzenia bądź utraty produktu obciąża Kupującego. W/w uprawienie przysługuje Gwarantowi również w przypadku produktu co do którego nie uznano roszczeń z tytułu gwarancji.
 16. Wszystkie koszty związane z nieuzasadnionym zgłoszeniem gwarancyjnym ponosi Kupujący, w tym koszty transportu w obie strony, koszty serwisu.
 17. W przypadku zgłoszenia wady, która nie jest objęta gwarancją, Kupujący pokrywa koszty usługi naprawy według cennika Gwaranta obejmującego roboczo-godzinę powiększoną o dalsze koszty. W takim przypadku, przed podjęciem prac naprawczych, Gwarant poinformuje Kupującego o wysokości kosztów i podejmie dalsze czynności po uzyskaniu jego zgody.
 18. Jeżeli w urządzeniu wada zostanie wykryta po okresie gwarancyjnym tj. 12 miesięcy od daty zakupu, P.H.U. SZRON może podjąć się naprawy odpłatnie w indywidualnie ustalonej cenie wynikającej ze sposobu uszkodzenia urządzenia.
 19. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji jeśli:
  1. zgłoszenie wady/usterki nastąpi później niż w terminie 7 dni od jej wykrycia
  2. uszkodzenie powstało w czasie transportu, a fakt ten nie został zgłoszony Gwarantowi w terminie 72 godzin od daty doręczenia produktu, poprzez przesłanie Gwarantowi protokołu szkody sporządzonego w obecności kuriera/kierowcy;
  3. zgłoszenie dotyczy uszkodzeń nie powstałych z winy Gwaranta (ptk.8);
  4. zerwania z produktu jakiejkolwiek plomby serwisowej, świadczącej o nieautoryzowanej ingerencji.
 20. Wszystkie wadliwe lub uszkodzone elementy, które były wymienione w ramach gwarancji stają się własnością Gwaranta w chwili dokonania wymiany.
 21. Naprawa gwarancyjna dotyczy tylko naprawy wadliwego produktu dokonanej w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży i na warunkach określonych w niniejszej gwarancji. Napraw gwarancyjnych nie stanowią:
  • uszczelki
  • żarówki
  • wtyczki
  • bezpieczniki
  • zawiasy
  • uchwyty
  • noże
  • tarcze i elementy tnące
  • paski napędowe
  • papier ścierny
  • elementy szklane, plastikowe, aluminiowe, papierowe
  • baterie
  • oprogramowanie
  • itp

lub wypełnij formularz

Wszystkie towary są fabrycznie nowe i posiadają atesty oraz objęte są 12-miesięczną gwarancją producenta. Produkty objęte dłuższym okresem gwarancji posiadają taką informację w opisie produktu.

Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji znajdują się w regulaminie sklepu.

Kontakt z serwisem

Zgłoszenie reklamacyjne

Imię i nazwisko(wymagane)
Adres
Wymagamy zdjęcie tabliczki znamionowej oraz zdjęcia ewentualnych uszkodzeń
Upuść pliki tutaj lub
Akceptowane typy plików: jpg, gif, png, pdf, Maks. rozmiar pliku: 5 MB.
  To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.
  0
   0
   Twój koszyk
   Twój koszyk jest pustyWróc do sklepu
   Scroll to Top